Kaip pagerinti mokinių žemus pasiekimus

Lietuvoje yra pastebimas ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos rodiklio atotrūkis tarp kaimo ir miesto, tarp skirtingų mokyklų tame pačiame mieste. Tam tikruose Lietuvos  regionuose šis rodiklis viršija Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus šalims. Be to, asmenys nebaigę bendrojo ugdymo programos ir neįgiję išsilavinimo su laiku neranda darbo savo šalyje, todėl tampa našta valstybei arba emigruoja į svečiąsias šalis, t.y.  kuria savąjį profesinį gyvenimą dirbdami nekvalifikuotą ir sunkų darbą. Dažnai ankstyvojo iškritimo iš švietimo sistemos priežastimis tampa žema mokinių motyvacija mokytis, patiriama mokymosi nesėkmė, kas sąlygoja žemus pasiekimus ir (ar) ankstyvąjį pasitraukimą iš švietimo sistemos. Mokytojų , karjeros specialistų  ir visos mokyklos bendruomenės, taip pat tėvų įtaka mokinių motyvacijos, o kartu ir pasiekimų pokyčiams yra akivaizdi. Todėl naujoviškos mokymosi aplinkos kūrimas, mokytojų tobulėjimas, mokyklos bendruomenės aktyvus dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse iniciatyvose, karjeros konsultantų aktyvus darbas  padedant  jaunam žmogui susidėlioti savo ateities viziją ir tolesnį mokymosi kelią, bei tikslingas tėvų dalyvavimas mokyklos gyvenime gali prisidėti prie ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos rodiklio mažinimo probleminiuose regionuose/mokyklose. Pačios mokyklos progresas, naujoviškų mokymosi metodų taikymas ir įdomios, kūrybiškumą skatinančios mokymosi aplinkos kūrimas, bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis, noras dalintis gerąja patirtimi ir mokytis iš pažangesnių už save – būtinos sąlygos šiuolaikinei mokyklai, kurios siekis yra išugdyti asmenį, pasiruošusį savarankiškai planuoti savo profesinį ir asmeninį gyvenimą, gebantį tinkamai  ir lanksčiai reaguoti į darbo rinkos pokyčius, bei siekiantį nuolat mokytis.

 

Siekiant atliepti aukščiau aprašytą problematiką  Švietimo ir mokslo ministerija bendradarbiaujant su Švietimo mainų paramos fondu (įgyvendinant „Euroguidance" ir „eTwinning" projektus) 2015 m. pabaigoje paskelbė projektą „Iniciatyva savivaldybėms“, kurio pagrindinis tikslas yra suteikti ekspertinę, metodinę ir kitą pagalbą atrinktai savivaldybei ir jos pasiūlytoms mokykloms. Pagal pateiktą medžiagą ir argumentus atrinkta – Kupiškio savivaldybė. Pagrindiniai pasirinkimo argumentai -  mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą didelis procentas (83 proc.), didelis praleistų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, didelis mokinių su specialiais ugdymosi poreikiais skaičius pasiūlytose mokyklose, standartizuotų testų  (4-okų ir 8-okų) rezultatai žemesni nei šalies vidurkis, mokinių ir mokytojų santykis yra toks, kad galima būtų pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Penkios Kupiškio rajono mokyklos (Antašavos, Noriūnų Jono Černiaus, Skapiškio, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos ir Subačiaus gimnazija), pasiryžo keistis ir tobulinti savo veiklą bei ugdymo procesą siekiant pagerinti mokinių mokymosi motyvaciją bei pasiekimus.

Projekte „Iniciatyva savivaldybėms“ dirbantys ekspertai –Lietuvos mokyklų vadovai, eTwinning ambasadoriai, psichologai, kiti specialistai, nagrinėjantys žemų mokinių pasiekimų priežastis, konkrečiai šioms mokykloms, atsižvelgę į kiekvienos situaciją, teiks metodinę pagalbą, siūlys pagalbos būdus. Projekto veiklos įsibėgėjo ir  šių metų kovo 29 d. penkių minėtų mokyklų vadovai ir mokytojai turėjo galimybę susipažinti su efektyviais išmokimo metodais, kuriuos pristatė vienas iš projekto ekspertų - Tomas Lagūnavičius. Mokykloms buvo pasiūlyta pasinaudoti šio eksperto patirtimi ir sustruktūruoti dėstomų dalykų medžiagą bei pasirinkti kelis aktyvaus išmokimo metodus, kuriuos planuoja taikyti savo veikloje ateityje.

Atrinktoms mokykloms bus siūloma ne tik metodinė pagalba, kuri didina ugdymo proceso efektyvumą, bet ir informacinė/konsultacinė pagalba, kuri padėtų mokykloms įtraukti tėvus į ugdymo procesą bei didinti jų susidomėjimą vaikų pasiekimais, taip pat skatintų mokyklas įsitraukti į tarptautinio bendradarbiavimo veiklas, o mokinius - domėtis jų ateities karjerą ir mokymosi galimybėmis pabaigus mokyklą.

Galutinis šios iniciatyvos tikslas - ne tik pasiūlyti ir inicijuoti teigiamus pokyčius, susijusius su žemų mokinių pasiekimų situacijos gerinimu atrinktose mokyklose, bet pateikti metodines ir strategines rekomendacijas nacionaliniam ir savivaldybės lygmeniui su ilgalaikių priemonių planu (3 metų laikotarpiui), pritaikytu atitinkamų mokyklų žemų mokinių pasiekimų problematikai spręsti (parengti mokinių pasiekimų gerinimo algoritmus konsultuojamose mokyklose).