Strateginiai dokumentai

Nacionaliniai dokumentai:

 • Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija - Lietuva 2030" [LT]
 • „Nacionalinės pažangos programa 2014-2020 m." [LT]
 • „2014 m. nacionalinė reformų darbotvarkė" [LT]
 • „Valstybės ilgalaikės raidos strategija" [LT]
 • „Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija" [LT]
 • „Profesinio orientavimo strategija" [LT]
 • „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas" [LT]
 • „Ugdymo karjerai programa" [LT]


Tarptautiniai dokumentai:

 • „Europos Komisija: Mokymosi visą gyvenimą memorandumas" [LT] [EN]
 • „Council Resolution on Guidance adopted on 28 May 2004" [EN] [FR] [DE]
 • Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija „Geresnis orientavimo visą gyvenimą integravimas į švietimo ir mokymosi visą gyvenimą strategijas“, 2008 m. lapkričio 21 d. [LT] [EN]
 • „Career Guidance: A Handbook for Policy Makers" [EN]
 • „Visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos ir sistemų tobulinimas. Europos rekomendacinės priemonės". [LT] [EN] [FR] [DE]
 • „Naujausios ES politikos plėtotės apžvalga" [EN]
 • „Pagrindinių ES politikos dokumentų, susijusių su profesiniu orientavimu, santraukos ir nuorodos į juos" [EN]
 • „Visą gyvenimą trunkančio orientavimo veiklos kryptys: pažangos apžvalga 2008–2010 m. Europos visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos tinklo darbo ataskaita" [LT] [EN]
 • „Europos socialinė chartija" (Žin., 2001, Nr. 49-1704)
 • Tarptautinės darbo organizacijos konvencija „Dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales“ (Žin., 1996, Nr. 30-738)
 • „ES Taryba 2013 m. balandžio 22 d. rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos" [LT]
 • „ES strategija 2020" [EN]

Visus Europos Sąjungos dokumentus, susijusius su švietimu ir mokymu, galite rasti EUR-Lex duomenų bazėje

Kiti teisės aktai

Švietimas ir profesinis mokymas

„Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas" (Žin., 2011, Nr. Nr. 38-1804).

„Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas". Aktuali redakcija (2014 m.) (Žin., 2009, Nr. 54-2140).

„Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas". Aktuali redakcija (2014 m.) (Žin., 1997, Nr. 98-2478).

Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 82 „Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metais nuostatų įgyvendinimo programos patvirtinimo“. (Žin., 2005, Nr. 12-391).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. ISAK-1476/A1-201 „Dėl Europass pažymėjimo priedėlio aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 82-3371).

„Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas". Aktuali redakcija (Žin., 1998, Nr. 66-1909). [EN]

Bendrasis ugdymas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. ISAK-715 „Dėl mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo” (Žin., 2008; Nr. 35-1260).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-271 „Dėl integruoto technologijų kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ir pasirenkamųjų technologijų ir menų bendrųjų programų mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, patvirtinimo“ pakeitimo (Žin.,2011, Nr. 26-1284).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. ISAK-1790 „Dėl integruoto technologijų kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ir pasirenkamųjų technologijų ir menų bendrųjų programų mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 99-4020).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. ISAK-970 „Dėl bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2440).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-1609 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-1387 „Dėl vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 109-5142).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-1387 „Dėl vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo“. Aktuali redakcija(Žin., 2006, Nr. 76-2930).

Orientavimas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK V-580 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-2332 „Dėl nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 74-3723).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. ISAK-2540/A1-321 „Dėl profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo plano tvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 1-11).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. ISAK-415/A1-71 „Dėl profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo plano tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1956).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. ISAK-1635/A1-180 „Dėl profesinio orientavimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1955).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 10 „Dėl jaunimo profesinio orientavimo ir integravimo į darbo rinką priemonių“ (Žin., 1998, Nr. 5-86).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr.Nr. V-1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo" (Žin., 2012, Nr. 82-4284)

Profesinio orientavimo veiklą mokyklose, reglamentuojantys dokumentai

Profesinio informavimo taškų veiklai skirtus teisinius dokumentus rasite Lietuvos moksleivių informavimo ir techninės kūrybos centro Karjeros planavimo skyriaus interneto svetainėje.

AIKOS, Profesinio orientavimo taryba

AIKOS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-153 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. ISAK?879 „Dėl Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-486).

Lietuvos profesinio orientavimo taryba

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-2404/A1-284 „Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ISAK-2422/A1-341 „Dėl Lietuvos profesinio orientavimo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. ISAK-2422/A1-341 „Dėl Lietuvos profesinio orientavimo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Metodikos ir standartai

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems judėjimo negalią, metodika. II dalis "Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas", VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, 2012 m.

Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo mokymo programa ir Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodika, akredituotos Pedagogų profesinės raidos centro Tarybos 2008 m. vasario 15 d. posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 5).

Profesijos konsultanto profesijos standartas, patvirtintas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V(4)-26.

Profesijos konsultanto rengimo standartas, patvirtintas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V(4)-26.

Profesinio konsultavimo metodinės rekomendacijos profesijos konsultantams, patvirtintos Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V(4)-26.

Profesijos konsultantų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V(4)-26.

Profesinio konsultavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V(4)-26.

Profesinio informavimo ir profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo programair Profesinio informavimo ir profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo metodika, patvirtintos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. R1-32.

Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo C metodika, patvirtinta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. R1-30.

Profesinio informavimo mokymo programa, patvirtinta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. R1-29.

Profesinio orientavimo programos asmenims, „iškritusiems“ iš bendrojo lavinimo mokyklų, kitų mokymo institucijų „Aktyvi pozicija karjeros planavime“, patvirtintos Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V(6)-123.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 605 „Dėl mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 41-1551).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. ISAK-362 „Dėl profesinio informavimo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 32-1169).

Darbo rinka

Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas. Aktuali redakcija(Žin., 2006, Nr. 73-2762).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo".

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano priemonės 2014-2020 m.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. lapkričio 5 d. Nr. A1-473 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6386).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1–624 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 156-7942).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. A1-306 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“. Aktuali redakcija(Žin., 2006, Nr. 125-4774).