Orientavimo karjerai sistema – visuma institucijų, kuriose specialistai teikia įvairias paslaugas, organizuoja veiklas, siekdami padėti įvairaus amžiaus asmenims priimti sprendimus dėl mokymosi, studijų ar darbo, įgyti karjeros kompetencijas ir valdyti asmeninę karjerą. Karjera plačiąja prasme – tai visą gyvenimą trunkanti mokymosi ir darbo patirčių seka. Besikeičiančiame pasaulyje karjera plėtojama visą asmens gyvenimą, dėl to su šiuo procesu susijusios paslaugos yra aktualios bet kuriame amžiuje. Kiekvieno asmens gyvenimas yra susijęs su svarbiais pasirinkimais: mokymosi, studijų, profesinės veiklos, darbo, gyvenimo būdo ir kt. Visi šie pasirinkimai yra tarpusavyje susiję, o karjeros valdymo kompetencijos padeda asmeniui priimti tinkamus karjeros sprendimus, juos įgyvendinti ir vertinti. Karjeros valdymo kompetencijos – tai ką asmuo žino, geba daryti, laiko svarbiu ir vertingu bei kiti mokėjimai, reikalingi planuojant, įgyvendinant ir vertinant (t. y. valdant) asmeninę karjerą.

Orientavimo karjerai sistemoje dažniausiai įvardijamos šios paslaugos:

  • profesinio informavimo,
  • profesinio konsultavimo,
  • ugdymo karjerai.


Visos jos paslaugos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios ir retai teikiamos atskirai viena nuo kitos.

Profesinis informavimas – informacijos, reikalingos planuojant karjerą, renkantis ar keičiant profesiją, renkantis mokymąsi, studijas ar darbą, teikimas. Karjeros valdymui gali būti reikalinga informacija apie švietimo ir mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas, kvalifikacijas, profesijas, darbo rinką, profesinės karjeros galimybes ir kt. Profesinis informavimas gali vykti individuliai arba grupėje. Profesiniame informavime dažniausiai naudojami įvairiausios specializuotos interneto svetainės, spausdinti leidiniai, žinynai ir kt.

Profesinis konsultavimas – pagalbos teikimas asmenims, planuojantiems karjerą, besirenkantiems ar keičiantiems profesiją, sprendžiantiems karjeros trikdžių problemas. Karjeros valdymui svarbu pažinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros galimybes, situaciją darbo rinkoje ir kt. Profesinis konsultavimas gali vykti individuliai arba grupėje. Profesiniame konsultavime neretai naudojami įvairūs klausimynai, testai, užduotys, skirti padėti pažinti individualias savybes, interesus, jų sąsajas su profesine karjera ir kitus karjeros planavimui, įgyvendinimui ir vertinimui svarbius dalykus.

Ugdymas karjerai – nuosekliai taikomų priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas. Paprastai ugdymas karjerai siejamas su specialiu mokymo kursu, pagalba sudarant individualų ugdymosi ar karjeros planą. Ugdant karjerai taip pat svarbu įvairiais būdais teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas. 

Už orientavimą Lietuvoje atsakingos LR švietimo ir mokslo ministerija, LR ūkio ministerija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


2003 m. buvo patvirtinta Lietuvos profesinio orientavimo strategija, kurios pagrindu yra kuriama profesinio informavimo ir konsultavimo sistema Lietuvoje.

Profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai paslaugos yra teikiamos įvairiose institucijose.

Daugiau informacijos: