Tarptautinis bendradarbiavimas padeda gerinti mokinių pasiekimus

Projektas „Iniciatyva savivaldybėms” jau įpusėjo. Džiugu, kad projekte dalyvaujančios mokyklos ryžosi dalyvauti šiose veiklose ir turėjo drąsos pripažinti sau, kad siekiant išlaikyti esamus mokinius, jiems padėti pasiekti geresnių rezultatų, reikalingi pokyčiai. Bei nepasaint projekto didelio tempo ir veiklų intensyvumo, mokyklos nusprendė tęsti pradėtas veiklas ir dirbti iškelto tikslo link.

Projekte dalyvaujančios mokyklos (Kupiškio rajono Šepetos A.Adamkienės, Noriūnų Jono Černiaus, Antašavos, Skapiškio pagrindinės mokyklos ir Subačiaus gimnazija) turi išskirtinę galimybę gauti individualią pagalbą/konsultacijas iš projekte dalyvaujančių ekspertų: Vaido Bacio, Natalijos Kaunickienės ir Tomo Lagūnavičiaus dėl mokinių pasiekimų gerinimo. Mokyklų vadovybė ir mokytojai kartu su ekspertais aktyviai formuluoja problemines sritis, kurios turi įtakos žemesnėms mokinių pasiekimams jų atstovaujamose mokyklose, taip pat rengia 3 metų priemonių ir planuojamų rezultatų planą siekiant mažinti išskirtas problemines sritis ateityje.

Viena iš galimų priemonių žemiems mokinių pasiekimams mažinti yra mokyklos aktyvus įsitraukimas į tarptautinio bendradarbiavimo veiklas. Patraukli mokymosi aplinka, įdomūs/ interaktyvūs mokymosi metodai, užsienio kalbų tobulinimas, bendradarbiavimo ryšių su užsienio mokiniais ar mokytojais užmezgimas – visos šios ir kitos čia nepaminėtos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos ar formos padeda mokyklai tobulėti, mokytis iš užsienio kolegų. Mokiniams - šios veiklos taip pat duoda labai daug. Atsiranda tokios vertybės kaip tolerancija, atvirumas, pagarba kitoms kultūroms, tobulinamos kompetencijos – savęs ir kitų pažinimo, pasitikėjimo savimi, žingeidumo, kalbos įgūdžių ir kt. Todėl aktyvus mokinių įtraukimas į šias veiklas, taip pat jų skatinimas inicijuoti tokius projektus – prisideda prie mokinių mokymosi motyvacijos didinimo, kas turi įtakos pasiekimų gerėjimui ateityje.

Birželio 14 d. Kupiškio rajono Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje „Euroguidance“ projekto koordinatoriai suorganizavo seminarą, kurio pagrindinis tikslas buvo supažindinti dalyvius su tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis ir paskatinti mokyklas aktyviai dalyvauti šiose veiklose artimiausioje ateityje. Seminaro metu pranešimą apie „Erasmus+“ programos galimą poveikį mokinių pasiekimams skaitė Švietimo mainų paramos fondo Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas, apie „eTwinning“ projektų integravimą į ugdymo procesą ir šios programos galimą poveikį mokinių pasiekimams – trys „eTwinning“ ambasadorės Aurelija Dirginčienė, Larisa Tichonova ir Jolita Morkūnaitė. Šių „eTwinning“ ambasadorių pristatyti projektų pavyzdžiai sužavėjo seminaro dalyvius ir paskatino labiau pasidomėti bei aktyviau įsitraukti į šios programos veiklas ateityje. DofE programos atstovė, Inga Česnaitė, pristatė neformaliojo ugdymo veiklų teigiamą poveikį mokinių motyvacijai, norui mokytis ir siekti aukštesnių tikslų gyvenime. Švietimo informacinių technologijų centro atstovas pateikė įdomių faktų apie informacinių technologijų plėtrą švietime Lietuvoje ir pasaulyje. Renginio pabaigoje „eTwinning“ ambasadorė, Jolita Morkūnaitė, trumpai pristatė „Sužaidybinimo“ metodą, kurio aktyvus taikymas ugdymo procese taip pat gali turėti teigiamos įtakos mokinių pasiekimams. Kupiškio rajono Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Jurgita Triufeldienė apibendrindama renginį, pasidžiaugė renginiu, renginio tema ir skaitytų pranešimų metu pasidalinta patirtimi bei idėjomis dėl mokinių žemų mokinių pasiekimų gerinimo, kurias seminare dalyvavusios mokyklos planuoja aktyviai pritaikyti savo mokyklose 3 metų perspektyvoje.

Seminaro pranešimus galima rasti čia