V. Jaruševičiūtės nuotrauka

Gruodžio 5-7 dienomis Lisabonoje vyko „Euroguidance“ centro Portugalijoje organizuotas pažintinis vizitas karjeros konsultavimo specialistams bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams. Šiame vizite dalyvavo ir specialistė iš Lietuvos – Užimtumo tarnybos prie LR SADM darbuotoja, Utenos jaunimo užimtumo skyriaus vedėja Virginija Jaruševičiūtė.

Vizito organizatoriai dalyviams numatė plačią, įvairias karjeros konsultavimo pakopas apimančią programą. Karjeros konsultavimui Portugalijos švietimo sistemoje skiriamas didelis dėmesys. Jau nuo 1991 metų mokymo įstaigose dirba karjeros konsultavimo specialistai. Karjeros konsultanto kompetencijos bei pagrindinės darbo gairės Portugalijoje yra aiškiai apibrėžtos – karjeros konsultavimas yra viena iš psichologijos studijų krypčių, tuo tarpu visi psichologai turi būti registruoti Portugalijos psichologų organizacijos (Ordem dos Psicólogos Portugueses) nariai. Organizacija savo veiklą pradėjo 2010 metais, nuo tada aktyviai dalyvauja karjeros konsultavimo srities teisėkūros procesuose.

Kiekvienoje mokykloje (arba mokyklų klasteryje) dirba kvalifikuotas psichologas, kuris konsultuoja mokinius bei mokytojus profesinio orientavimo klausimais.  Pagrindiniai karjeros konsultantų tikslai mokyklose – ugdyti bendrąsias kompetencijas, padėsiančias prisitaikyti ateities darbo rinkoje. Psichologo vaidmuo dažniausiai būna netiesioginis – jis teikia konsultacijas mokytojams, kaip ugdyti mokinių karjerai svarbias kompetencijas pamokų metu (pavyzdžiui, savęs pažinimas, darbas komandoje, problemų sprendimas) tėvams bei tiesiogiai, individualių konsultacijų metu – mokiniams. Mokyklose, šalia Lietuvoje įprastų pamokų, mokiniai lanko ir asmeninio bei socialinio ugdymo pamokas, kurių tikslas – parengti mokinius įvairioms gyvenimiškoms situacijoms, padėti jiems stiprinti emocines bei socialines kompetencijas.

Portugalijoje privalomas mokymasis iki 18 metų amžiaus arba 12 klasės. Iš bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai gali eiti mokytis į profesines mokyklas, universitetus arba specializuotas vidurines mokyklas su profesiniu ugdymu (meno krypties mokykla, viešbučių ir turizmo mokykla, technikos mokykla). Profesinėse mokyklose irgi dirba kvalifikuoti psichologai, kurie teikia karjeros konsultavimo paslaugą būsimiems ir esamiems mokiniams. Stojantiesiems karjeros konsultantas padeda pasirinkti, kuri profesija geriausiai atitiktų jų gebėjimus bei polinkius. Tokiu būdu siekiama maksimaliai sumažinti mokslus nutraukiančių jaunuolių skaičių. Paskutinio kurso studentams teikiamos konsultacijos, padėsiančios jiems sėkmingai pasirinkti kitą karjeros etapą – tolesnes studijas ar darbą. Paprastai karjeros konsultanto darbas nesibaigia ir mokiniams baigus mokslus. Karjeros konsultantai palaiko kontaktus su buvusiais mokiniais, padeda integruotis į darbo rinką, domisi jų užimtumo galimybėmis, informacija apie laisvas darbo vietas skelbiama specialiai sukurtuose „Facebook“ puslapiuose ar siunčiama tiesiogiai mokslus baigusiems jaunuoliams.

Portugalijos užimtumo tarnybos atstovė Luisa Paula Bastos pristatė karjeros konsultavimo paslaugų teikimo tvarką užimtumo tarnyboje. Siekdami skatinti e-paslaugų plėtrą, užimtumo tarnybos specialistai sukūrė atvirą karjeros planavimo portalą, kuriame galima rasti naudingos informacijos, atlikti profesinio orientavimo testus, susidaryti karjeros planą etc. https://vias.iefp.pt/

Vizito dalyviai lankėsi dviejose specializuotose bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose mokiniai įgyja ir vidurinį, ir profesinį išsilavinimą. Antonio Arroio mokykloje mokiniai gali rinktis vieną iš meno krypčių profesijų – grafikos dizainerio, tekstilininko, juvelyro, keramiko, scenos kostiumų kūrėjo, fotografo. Mokiniai per pirmuosius metus turi galimybę išbandyti visas profesijas ir gali pasirinkti, kurią profesiją norėtų mokytis toliau. Mokykloje didelis dėmesys skiriamas įtraukiajam ugdymui– specialiuosius poreikius turintiems mokiniams sudaromos sąlygos mokytis kartu su klase, paskiriamas asmeninis asistentas. Didelį įspūdį vizito dalyviams paliko mokytojų ir mokinių betarpiškas bendravimas, abipusio pasitikėjimo ir geranoriškumo atmosfera.

Dauguma mokyklą baigusių mokinių pasirinktos meno srities mokslus tęsia universitetuose, kita dalis vykdo savarankišką veiklą.

Viešbučių ir turizmo paslaugų mokykloje ruošiami virėjai, padavėjai, barmenai. Mokykla turi savo restoraną, kuriame studentai turi galimybę įgyti praktinių įgūdžių. Restoranas nėra atviras lankytojams – jis naudojamas tik vidiniams mokyklos poreikiams.

Siekiant užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų prieinamumą visoms amžiaus grupėms, 2017 metais buvo sukurtas „Qualifica“ centrų tinklas (dažniausiai tokie centrai veikia profesinėse mokyklose arba užimtumo tarnybos darbo centruose), kur vyresni negu 18 metų asmenys gali gauti nemokamas kvalifikuoto karjeros konsultanto paslaugas, neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimą bei susikurti internetinį dokumentą – „Qualifica“ pasą, patvirtinantį įgytas kompetencijas. „Qualifica“ specialistai esant poreikiui asmenį nukreipia į profesinį mokymą. Šiuo metu veikia 296 „Qualifica“ centrai. Centrų tinklą numatoma plėsti.

Portugalijos patirtis integruojant karjeros konsultavimą bei asmeninio ir socialinio ugdymo pamokas, galėtų būti naudinga Lietuvai, kuriant socialinio ir emocinio ugdymo mokyklose pagrindus.

© Nuotrauka - V. Jaruševičiūtės.