Karjeros pamoka   -   kitaip

Tyrimais įrodyta, kad karjeros ugdymo paslaugos prisideda prie asmens mokymosi ir darbo motyvacijos kūrimo, geresnių mokymosi rezultatų, sėkmingo perėjimo iš vieno mokymosi lygmens į kitą bei padeda prisitaikyti nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje. Sprendimai, susiję su mokymusi, savirealizacija, profesija bei darbu, priimami visą gyvenimą, todėl karjeros paslaugos taip pat yra aktualios visą gyvenimą.


Telšių suaugusiųjų mokykloje jau devintus metus organizuojama karjeros planavimo veikla. Moksleiviai mokomi atlikti savianalizę: išsitirti gabumus, polinkius, interesus, juos įsivertinti ir panaudoti renkantis profesinę karjerą. Jiems teikiama pažintinė informacija apie darbo rinką, profesijas, specialybes, mokymo ir studijų sistemą, priėmimo sąlygas. Bendradarbiaujama su profesinio mokymo ir aukštosiomis mokyklomis, darbdaviais, darbo birža, karjeros kabinete rengiama ir kaupiama mokymo medžiaga. Ugdymo karjerai koordinatorius teikia individualias konsultacijas, dalykų mokytojai ir klasių vadovai integruoja karjeros planavimo temas į savo veiklą.


Pirmąją šių mokslo metų mokymosi savaitę suaugusiųjų mokyklos mokiniai dalyvavo karjeros pamokoje. Pirmoji užduotis buvo skirta jau turimų žinių apie karjeros kelią pasitikrinimui. Teiginius apie karjerą reikėjo įvertinti žodeliais: taip, ne, nežinau.  Pasirinkti atsakymai paskatino kiekvieną susimąstyti apie savo požiūrį į asmeninę karjerą. Po trumpos diskusijos sužadintą smalsumą buvo pasiūlyta pamatuoti „Smalsumo ir noro tyrinėti skale”, kurioje teiginius apie  individualias savybes reikėjo įvertinti 1-7 balais. Didesnis surinktas balas – geresnis nusiteikimas mokytis ir siekti tikslo. Džiugu, kad tarp pamokos dalyvių dažnesnis rezultatas buvo didesni balai. Daugiausia diskusijų sukėlė žaidimas „Žingsnis į priekį”. Moksleiviai, išsitraukę lapelius su profesijos pavadinimu, buvo išrikiuoti į vieną eilę mokyklos koridoriuje. Užrašas lapelyje išliko paslaptimi draugams iki žaidimo pabaigos. Įsijautusiems į suteiktus vaidmenis dalyviams buvo skaitomi teiginiai apie atlyginimą, verslo plėtojimo galimybę, būsto paskolos įsigijimą, kvalifikacijos kėlimą ir t. t. Sutikimas su teiginiu leido žengti žingsnį į priekį, o neigiamas atsakymas – stovėti vietoje. Moksleiviai „išsibarstė” per visą koridoriaus ilgį. Maža apgaulė – visų lapeliuose slypėjęs tos pačios profesijos pavadinimas – padėjo suprasti, kad kiekvieno skirtingas požiūris nulemia skirtingus kelius tikslo link.


Tokios netradicinės pamokos didina suaugusiųjų mokinių pasitikėjimą savimi, skatina naudotis sukaupta patirtimi, motyvuoja išsiugdyti gebėjimus, svarbius profesinei karjerai.  Prasidėję mokslo metai sukvietė sėsti į Telšių suaugusiųjų mokyklos suolą tęsiančius mokymąsi bei naujus, šiek tiek „kitokius” mokinius. Dalis besimokančiųjų – nepritapę ankstesnėje mokymo įstaigoje, besijaučiantys nesuprasti ir besiblaškantys savo karjeros kelio pasirinkime jaunuoliai. Kita dalis – turintys pastovų ar laikiną darbą, sukūrę savo šeimas bei nepriklausomai nuo tėvų gyvenantys suaugusieji. Jų tikslas bendras – pagaliau atrasti savo gyvenimo vietą. Ar rastume tokį, kuris nenorėtų jaustis socialiai saugus, finansiškai apsirūpinęs, aplinkinių gerbiamas bei dirbantis savo svajonių darbą?