Kaip suaugusieji yra rengiami karjeros pokyčiams

Lietuvoje vis dar populiarus mitas, kad kuo žmogus jaunesnis, tuo paprasčiau įgyti naują kvalifikaciją, neva jis lankstesnis ir imlesnis naujovėms. Tačiau jei pažvelgtume į kitas šalis, pamatytume, kad ten galioja kitokia praktika ir pakeisti profesiją brandžiame amžiuje nėra jokia kliūtis. Tuo tarpu Lietuvoje profesinis orientavimas dažniausiai yra siejama su jaunais žmonėmis. Jiems kuriama daugybė įvairių ugdymo karjerai veiklų, tačiau labai trūksta karjeros planavimo ir orientavimo paslaugų suaugusiųjų mokymosi sektoriuje. Betgi sėkminga karjera yra viena iš pasitenkinimo gyvenimu sąlygų ir žmogui, kuris nori keisti profesiją yra labai svarbu žinoti, kur ir kaip ieškoti informacijos, susijusios su švietimu, persikvalifikavimu ir įsidarbinimo galimybėmis.

Būtent dėl minėtų problemų aktualumo gimė „Nordplus“ Adult projektas „Karjeros vadyba suaugusiųjų švietime“. Šiame projekte dalyvauja institucijos iš dviejų Baltijos šalių – Lietuvos (Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės - Bitės suaugusiųjų mokymo centras) ir Latvijos bei trijų Skandinavijos šalių – Islandijos, Norvegijos bei Švedijos.

Pagrindinis numatomas šio projekto rezultatas yra sistemiška, gerai apgalvota ir lengvai pritaikoma suaugusiųjų profesinio orientavimo programa, kuri padės suaugusiesiems pagerinti pasitikėjimą savo jėgomis ir vystyti įgūdžius bei kompetencijas, būtinus suaugusiems žmonėms planuojant savo gyvenimą, išsilavinimą ir karjerą. Šią programą turėtų būti galima įgyvendinti bet kurioje formalaus arba neformalaus suaugusiųjų švietimo institucijoje.

Šiuo metu, jau įpusėjus dviejų metų trukmės projektui, šalyse partnerėse yra atliktas tyrimas bei paruoštos rekomendacijos. Tyrimo respondentais buvo suaugusiųjų karjeros specialistai, įvairaus amžiaus suaugusieji ir įvairių organizacijų vadovai. Atliekant tyrimą ir rengiant rekomendacijas daugiausiai dėmesio buvo skiriama šioms aktualioms temoms: kaip suaugusieji yra ruošiami karjerai, kokie metodai tam yra naudojami; kokios institucijos yra atsakingos už suaugusiųjų profesinį orientavimą; kokie yra egzistuojantys ugdymo karjerai portalai ir medžiaga; kokie suaugusiųjų profesinio orientavimo nacionaliniai įstatymai bei įrankiai galioja kiekvienoje šalyje. Lietuvoje buvo apklausta 70 suaugusių įvairaus amžiaus žmonių ir 40 karjeros specialistų, dirbančių su suaugusiais.

Suaugusiųjų gyventojų tyrime dalyvavę žmonės mano, kad turi kompetencijų, reikalingų šiuolaikinėje darbo rinkoje, moka užsienio kalbų. Apie trečdalis apklaustų suaugusiųjų yra naudojęsi karjeros konsultantų paslaugomis. Mažiau negu pusė jų karjeros konsultavimo paslaugas gali gauti darbo vietoje. Dažniausiai darbo vietoje teikiamos šios karjeros konsultavimo paslaugos: konsultacijos, seminarai, psichologo konsultacijos. Daugiausiai apklaustieji mini šias asmenines karjeros problemas: per mažas atlyginimas, laiko stoka, per didelis amžius ką nors keisti. Kliūtys, iškylančios sprendžiant savo karjeros problemas, yra laiko stoka, nepasitenkinimas esama specialybe, baimė ką nors keisti. Apie trečdalis apklaustųjų norėtų keisti savo darbą. Didžioji dalis apklaustųjų nėra pasiruošę skirti pinigų karjeros vadybos paslaugoms arba galėtų skirti minimalią sumą.

Tyrimo dalyviai nežino, kur kreiptis dėl konsultacijų karjeros klausimais, nors didelė dalis norėtų keisti darbą. Didelė dalis apklaustųjų nėra konsultavęsi karjeros klausimais, nors ir žino, kad jų įmonė teikia karjeros konsultavimo paslaugas. Dažnas suaugęs žmogus mano, jog konsultavimas karjeros klausimais yra reikalingas tik bedarbiams, o ne dirbantiems žmonėms. Karjeros vadybos paslaugas žmonės supranta gana siaurai, dažnas nežino, kuo jam galėtų padėti karjeros konsultantas.

Žmonės iš konsultanto dažniausiai tikisi paaiškinimo, kodėl jų karjeros idėjos klaidingos. Kartu dažnas labai norėtų, kad konsultantas jį įkvėptų pasitikėti savimi, pateiktų detalią informaciją apie darbus, veiklas ir mokymus, kuriais jis domisi. Suaugusieji tikisi, kad karjeros konsultacijos padės prisiimti atsakomybę už savo pačių padarytus sprendimus, konsultacijų metu bus diskutuojama apie iškylančias karjeros problemas. Jie norėtų nemokamų karjeros konsultacijų bet kuriuo gyvenimo etapu. Daugiau kaip pusė respondentų iš karjeros konsultanto norėtų, kad jis, naudodamas testus arba konsultuodamas, padėtų klientams suprasti savo interesus, gebėjimus, tikslus.

Karjeros konsultantų tyrimas parodė, kad tik maža dalis karjeros paslaugų tiekėjų suaugusiems yra profesionalūs karjeros specialistai, tačiau jie aktyviai kelia kvalifikaciją, mokosi, domisi naujovėmis. Karjeros specialistams dažniausiai trūksta šių žinių: konsultavimo, informacijos apie naudotinus įrankius bei metodus, testus, klausimynus.

Karjeros konsultantai teigia, kad dažniausiai paslaugas jie teikia 18 – 35 metų žmonėms. Populiariausios paslaugos: individualios karjeros konsultacijos, CV kūrimas ir koregavimas, testai, individualios ir grupinės konsultacijos dėl darbo paieškos galimybių, savęs pažinimo ir savo vertės didinimo technikos.

Apie pusė apklaustų karjeros specialistų svarbiausiais jų klientų tikslais įvardija pasitikėjimo įkvėpimą ir konkrečių veiksmų plano, norint pasiekti karjeros tikslus, sukūrimą.

Karjeros specialistai klientams labiausiai padeda surasdami naudingą informaciją apie reikalingus darbo pasiūlymus, atlikdami asmenybės testus, konsultuodami, mokydami, kartu ieškodami sprendimo.

Svarbiausiais sėkmingo įsidarbinimo įgūdžiais karjeros konsultantai vadina komunikacijos, savęs motyvavimo, laiko planavimo, problemų sprendimo įgūdžius. Svariausios kliūtys įgyvendinant karjeros planus yra: žmonių nežinojimas, ko jie iš tiesių nori, nenoras tobulėti asmeniškai ir profesionaliai, laiko planavimo įgūdžių stoka, neadekvatus savęs vertinimas (pernelyg arba per mažai savimi pasitiki), per didelių lūkesčių kitiems žmonėms kėlimas.

Jau atliktos projekto veiklos leidžia praktiškai suprasti, kad netgi viena savo veiklą patobulinusi institucija reiškia pagerėjusią suaugusiųjų švietimo kokybę visoje šalyje. Ir toliau siekiama savo tikslų: ne tik patobulinti atskirų institucijų darbą, bet įdiegti naujas programas nacionaliniu lygmeniu. Remiantis tyrimo rezultatais kuriamos rekomendacijos bei programa bus išbandyta visose šalyse partnerėse ir tai gali būti geras būdas atkreipti asmenų, formuojančių politiką, dėmesį į suaugusiųjų karjeros planavimo problemas.

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro informacija