Europos visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos tinklas (ELGPN)

Europos visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos tinklas (angl. European Lifelong Guidance Policy Network, toliau – ELGPN arba Tinklas) – šalių narių tinklas, finansuojamas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą

ELGPN pradžia ir šiandienos veiklos

Iki 2006 m. Europos žinomiausi ir kompetentingiausi visą gyvenimą trunkančio orientavimo karjerai specialistai (J. McCarthy, T. Watts, R. Sultana, R. Vuorinen)  buvo susibūrę į ekspertų grupę (angl. Expert Group on Lifelong Guidance). Ekspertai stiprino Europos šalių profesinio orientavimo sistemas teikdami konsultacines ir kitas ekspertines paslaugas šalių profesinio orientavimo politikos atstovams bei praktikams. ši grupė sėkmingai veikė iki 2006 m. pabaigos. Tačiau buvo pastebėta, kad trūksta bendradarbiavimo tarp atskirų Europos šalių profesinio orientavimo politikos srityje, trūksta pasikeitimo gerąja politikos patirtimi. Vien ekspertinės veiklos nepakanka siekiant užtikrinti profesinio orientavimo sistemų plėtrą įvairiose šalyse.

Taigi 2006 m. lapkričio mėn. Suomijoje (Suomija tuo metu pirmininkavo Europos Tarybai) vykusioje tarptautinėje konferencijoje pavadinimu „Suomijos ES prezidentavimo konferencija, skirta profesinio orientavimo politikos ir sistemų apžvalgai“ (angl. „Finland's EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones“) buvo pristatyta būsimo Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo (ELGPN) idėja ir jos realizavimo vizija: tinklo programos planavimo, narystės ir finansavimo principai. Konferencijos metu buvo pristatytas ELGPN tikslas – padėti stiprinti Europos šalių bendradarbiavimą plėtojant profesinį orientavimą švietimo ir darbo rinkos srityse, užtikrinti 2004 m. Europos Tarybos rezoliucijos dėl visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos įgyvendinimą (angl. Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe), Europos rekomendacinių priemonių (angl. Improving lifelong guidance policies and systems: Using common European reference tools) taikymą, skatinti Europos šalių profesinio orientavimo politikos, sistemų ir praktikos plėtotę, įtraukiant visas suinteresuotas grupes, paslaugų teikėjus ir gavėjus. ELGPN įkūrimas taip pat užtikrino Europos Komisijoje iki tol veikiančios Visą gyvenimą trunkančio orientavimo ekspertų grupės veiklos tęstinumą.

2007 m. kovo mėn. Belgijoje (Briuselis) Europos Komisijos iniciatyva buvo organizuotas parengiamasis ELGPN steigimo posėdis, o 2007 m. gegužės mėn. Suomijoje (Helsinkis) – steigiamasis posėdis, kuriame dalyvavo 23 Europos šalių, Europos Komisijos, tarptautinių organizacijų – Euroguidance, Cedefop, ETF, PES, IAEVG, ICCDPP, FEDORA atstovai. Europos Komisijos sprendimu ELGPN veiklos remiamos projektiniu pagrindu, tokiu būdu 2007 m. buvo pasirašyta sutartis su išrinktuoju kontraktoriumi (Suomijos Jyväskylä universiteto švietimo tyrimų institutu) ir projekto partneriais – 28 Europos šalių institucijomis.

2007 m. gruodžio mėn. Olandijoje (Amsterdamas) įvyko pirmas ELGPN posėdis, kuriame atsižvelgiant į 2004 m. Europos Tarybos rezoliucijos dėl visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos prioritetus buvo sudaryta 2008 m. veiklos programa. Pagrindinis dėmesys veiklos programoje buvo skirtas ELGPN infrastruktūros ir bendradarbiavimo principų kūrimui.

2008 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pratęsė sutartį dėl ELGPN projekto įgyvendinimo 2009–2010 m. šiame etape ELGPN projektą ir toliau koordinavo Suomijos Jyväskylä universiteto švietimo tyrimų institutas, o projekto partneriais buvo 26 Europos šalių švietimo ir darbo rinkos institucijos. Projekto veiklose taip pat dalyvauja tarptautinės organizacijos: Euroguidance, CEDEFOP, IAEVG, FEDORA, ETF, PES, ICCDPP ir kt., bei tarptautinio lygio ekspertai.

Projekto partneriai įsipareigojo suformuoti nacionalines grupes (ne mažiau 3 asmenų), kurias sudarytų orientavimo politikos formavime dalyvaujančių švietimo, darbo rinkos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, dalyvauti ELGPN programos veiklose bei finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

Lietuvą ELGPN šiuo metu atstovauja LR švietimo ir mokslo ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR ūkio ministerija bei švietimo mainų paramos fondas (Euroguidance projekto atstovas). 2008–2010 m. ELGPN programa buvo susieta su Europos Sąjungos Tarybos rezoliucijos dėl geresnio orientavimo integravimo į mokymosi visą gyvenimą strategijas prioritetais: orientavimo paslaugų prieinamumas (angl. access), karjeros valdymo kompetencijų ugdymas (angl. career management skills), orientavimo kokybės užtikrinimas (angl. quality assurance), orientavimo tyrimai (angl. evidence-based guidance policy and practice development), orientavimo ir kitų politikos sričių integravimas (angl. lifelong guidance policy analysis), orientavimo politikos koordinavimo mechanizmų plėtotė (angl. co-ordination mechanisms in guidance practice and policy development), orientavimo srities projektų dermė (angl. synergy between EU funded projects on lifelong guidance). Remiantis šiais prioritetais buvo suformuotos ELGPN tinklo darbo grupės. Lietuvos atstovai dalyvauja „Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo“ darbo grupėje.

Daugiau informacijos apie ELGPN tinklo veiklas galima rasti tinklalapyje http://www.elgpn.eu/.