Lietuvos darbo birža (LDB) teikia informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugas; rūpinasi individualiais užimtumo planais, profesiniu mokymu; taip pat teikia įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių rėmimo, darbo rotacijos sričių paslaugas; biržos specialistai padeda viešųjų darbų, savarankiško užimtumo, bedarbių teritorinio judumo, profesinės reabilitacijos ir kitais svarbiais klausimais.

Lietuvos darbo birža taip pat: derina darbo pasiūlą ir paklausą siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą; siekia didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes; įgyvendina dvišalį ir trišalį socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti; prisideda prie socialinės atskirties mažinimo; rengia ir įgyvendina nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo priemones siekiant mažinti struktūrinį nedarbą; vykdo darbo rinkos stebėseną; vertina padėtį darbo rinkoje ir prognozuoja jos pokyčius; plėtoja viešąsias paslaugas ir gerina įgyvendinamų užimtumo rėmimo priemonių efektyvumą; įsisavina Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų finansinę paramą siekiant užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimo bei užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje; aktyviai veikia Europos užimtumo tarnybų tinkle kuriant vieningą ir skaidrią Europos Sąjungos darbo rinką; užtikrina ir modernizuoja teritorinių darbo biržų veiklą skatinant užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

Darbo biržų jaunimo darbo centrai. Juose darbo paieškai jaunuoliai gali naudotis savarankiškos informacijos paieškos (SIP+PIC) terminalais, nemokamu internetu, informaciniais leidiniais, knygomis. Jaunimo darbo centre galima sužinoti apie laisvas darbo vietas, profesijas, mokymo įstaigas ir mokymo programas, pamatyti pažintinius filmus apie profesijas, atlikti testus, įvertinti savo gebėjimus ir poreikius. Taip pat galima konsultuotis individualiai arba dalyvauti užsiėmimuose grupėse, mokymuose, informaciniuose susirinkimuose, diskusijose, darbo mugėse.

Jaunimo darbo centrai bendradarbiauja su įvairiomis jaunimo organizacijomis, švietimo ir mokslo institucijomis, kitais socialiniais partneriais, darbdaviais, įgyvendindami priemones, nukreiptas į svarstančio, mokančio pasinaudoti galimybėmis, aktyvaus jauno žmogaus ugdymą.

LMNŠC Ugdymo karjerai skyrius konsultuoja moksleivius, jų tėvus, pedagogus profesijos, mokymosi profilio pasirinkimo klausimais; padeda moksleiviams nustatyti, kokius gebėjimus jie turėtų ugdyti popamokinėje veikloje. Centras taip pat koordinuoja profesinio informavimo taškų (PIT) veiklą, organizuoja jų aprūpinimą informacine ir metodine medžiaga, rengia kvalifikacijų kėlimo kursus ir seminarus pedagogams, profesinio informavimo specialistams.

Karjeros specialistai mokyklose teikia informaciją apie mokymosi bei įsidarbinimo galimybes šalyje ir užsienyje, profesijas, darbo rinkos būklę. Mokyklose teikiamos profesinio informavimo ir ugdymo karjerai paslaugos, čia yra laisva prieiga prie interneto, priėjimas prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių bei sukaupta profesinio informavimo medžiaga kompiuterinėse laikmenose, vaizdajuostėse, spaudiniuose. Šiuo metu Lietuvoje dirba apie 919 karjeros koordinatorių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose ir apie 120 karjeros konsultantų.

Pedagoginės psichologinės tarnybos atlieka psichologinį ir pedagoginį vaikų vertinimą, teikia konsultacijas dėl psichologinių problemų ir specialių poreikių vaikų tolesnio mokymosi, o kai kurios tarnybos – ir dėl profesijos pasirinkimo.

Aukštųjų mokyklų karjeros centrai padeda studentams planuoti karjerą, informuoja apie įsidarbinimo galimybes.

Kauno Maironio gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinis centras (PKKC) koordinuoja profesinio konsultavimo veiklą Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose bei teikia joms profesinio informavimo ir konsultavimo, ugdymo karjerai sistemos diegimo ir plėtotės paslaugas, taip pat kuria ugdymo karjerai metodiką Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms. Kartu tai jaunimo švietimo įstaiga, padedanti mokiniams tinkamai apsispręsti renkantis būsimą profesiją bei ruošiantis karjerai įgyti įvairių (bendrųjų, socialinių) gebėjimų, išbandyti savo gabumus praktinėje veikloje.

Privačios institucijos taip pat atlieka darbuotojų paieškos ir atrankos bei profesinio konsultavimo paslaugas (kelios teikia ir profesinio orientavimo paslaugas).

Lietuvos karjeros specialistų asociacija yra fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių profesinio orientavimo, informavimo ir konsultavimo, karjeros planavimo ir ugdymo veikla, susivienijimas.