ECVET - Europos profesinio mokymo kreditų sistema yra viena iš Europoje taikomų priemonių didesniam profesinio mokymo sistemų skaidrumui užtikrinti. Jos tikslas – padėti profesinio mokymo dalyviams lengviau pereiti iš vienos švietimo įstaigos į kitą toje pačioje valstybėje ar užsienio šalyje. Europos Sąjungos (ES) šalys plėtoja ECVET atsižvelgdamos į Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją pagal savo politikos prioritetus ir kvalifikacijos sistemas.

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) atlieka šios priemonės įgyvendinimo šalyse stebėseną, nurodo, kad dauguma šalių mato ECVET kaip priemonę kaip profesinio mokymo dalyvių kokybiškam tarpvalstybiniam mobilumui užtikrinti. Todėl ši sistema kol kas aktyviau tikrinama ir įgyvendinama tarptautiniuose mobilumo projektuose, finansuojamose ES. 26 iš 33 ES šalių yra įsteigti nacionaliniai kontaktiniai ECVET centrai , kurie dažniausiai yra įsisteigę institucijose, atsakingose už nacionalines kvalifikacijų sandaras (NKS) ar EQAVET (Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacines sistemas). Lietuvoje ECVET kontaktiniu centru yra Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, o ECVET ekspertų, atsakingų už šios iniciatyvos sklaidą Lietuvoje, projektą administruoja švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau apie ECVET sužinokite čia.