Mobilumo galimybės per Erasmus + programą 

Nauja Erasmus + programa remia:

  • mokymąsi, mokymą,darbo praktiką arbasavanorystę užsienyje;
  • švietimo personalo mobilumą mokymosi arba mokymo tikslais;
  • švietimo institucijų ir kitų šalių jaunimo organizacijų (taip pat ir skirtingų švietimo sektorių)strateginį bendradarbiavimą, siekiant palankių švietimo srities pokyčių ir naujovių;
  • skaitmeninio mokymo vystymąsi ir aktyvesnį IKT naudojimą švietimo sistemoje;
  • palankias paskolų skyrimo sąlygas magistrantūros studijų studentams, ketinantiems studijuoti užsienio šalyje;
  • iniciatyvas, kurios skatina švietimo naujoves irpažangias nacionalinės politikos reformas.


Programa yra skirta: visų švietimo sektorių institucijoms; įmonėms, socialiniams partneriams ir kitiems profesinės veiklos atstovams, prekybos rūmams ir kitoms profesinės organizacijoms; institucijoms, teikiančioms ugdymo karjerai, konsultavimo ir informavimo paslaugas; valdžios institucijoms; mokslinių tyrimų centrams ir institucijoms; kultūros įstaigoms; pelno nesiekiančios organizacijoms, savanoriškoms institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms.

1 pagrindinis veiksmas - Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Erasmus+: Comenius

Erasmus+: Leonardo

Erasmus+: Erasmus: Studentų mobilumas studijoms, praktikai; personalo mobilumas mokymams, dėstymui.

Erasmus+: Grundtvig

2 pagrindinis veiksmas -  Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais

Erasmus+: Comenius

Erasmus+: Leonardo

Erasmus+: Erasmus

Erasmus+: Grundtvig

Apie Erasmus+ programą daugiau galite sužinoti: Erasmus+ programos vadove ir švietimo mainų paramos fondo svetainėje .