Orientavimas karjerai yra sudėtinis, įvairialypis procesas, kurį sudaro įvairių paslaugų spektras. Orientavimas karjerai suprantamas plačiai, priklausomai nuo situacijos gali būti akcentuojamas vienas ar kitas jo aspektas. Bet kuriuo atveju, kalbėdami apie orientavimo karjerai paslaugas, susiduriame su įvairiais apibrėžimais, ką jos apima.

Tai gali būti:

  • informavimas;
  • patarimų teikimas;
  • konsultavimas;
  • mentorystė;
  • interesų ir teisių gynimas, atstovavimas;
  • mokymas priimti sprendimus;
  • karjeros valdymo kompetencijų ugdymas;
  • bendradarbiavimas su darbdaviais;
  • kompetencijų vertinimas (ankstesnio mokymosi pripažinimas/ akreditavimas) (R. Sultana, 2011).


Orientavimo paslaugoms, plačiausiai skirstomoms į profesinio informavimo, profesinio konsultavimo ir ugdymo karjerai paslaugas, keliami aukšti reikalavimai ir tikslai: pirmiausia, makro lygmenyje, orientavimo paslaugos turi atitikti ekonomikos poreikius, padėti spręsti užimtumo, išsilavinimo klausimus, prisidėti prie produktyvumo didinimo. šios paslaugos turi būti prieinamos kiekvienam asmeniui, nepriklausomai nuo jo amžiaus, lyties, religijos, išsilavinimo, gyvenamosios vietos. Kitaip tariant, orientavimo paslaugos turi būti prieinamos visų visuomenės grupių atstovams bet kuriuo jų gyvenimo momentu.   Tai veda prie kito tikslo, keliamo profesijos konsultantui - paslaugos turi atitikti kiekvieno kliento individualius poreikius, randant ir taikant kiekvienam klientui priimtiną būdą ir tinkamą darbo metodą. Darbo su klientu lygmenyje, orientavimo paslaugoms keliamus reikalavimus gerai apibūdina siektinas rezultatas:  - tikslingas, pagrįstas profesinis pasirinkimas ir/ar per(si)kvalifikavimas; - įgūdžių neatitikimo prevencijos priemonės; - sąmoningumo, savivokos didinimas; - savirealizacija: optimalus savo gebėjimų, kompetencijų panaudojimas esamomis sąlygomis; - įgalinimas; savarankiškumas; - stiprus vertybinis–motyvacinis pagrindas; - bendrasis pasitenkinimas gyvenimu.   šiame kontekste, karjeros konsultantui, patarėjui, keliamas didžiulis uždavinys - iš esamos paslaugų infrastruktūros ir darbo metodikų parinkti tinkamiausias, optimalius rezultatus atnešančias priemones. Vadinasi, jis turi ne tik gerai žinoti prieinamų paslaugų ir metodų bazę, bet ir sugebėti įvertinti kliento poreikius bei suteikti reikalingą pagalbą klientui priimtinu ir tinkamu būdu. Iš čia kyla ir ypatingai aukšti reikalavimai orientavimo specialisto kvalifikacijai ir kompetencijoms.

Profesijos konsultanto profesijos standarte apibrėžiamas platus konsultanto profesinės veikos sričių, funkcijų ir kompetencijų spektras. šioms kompetencijoms įgyti, įtvirtinti ir tobulinti reikalinga kokybiška ir išplėtota kvalifikacijos tobulinimo sistema.

Lietuvoje orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistema, įskaitant mokymo programų, seminarų, kursų pasiūlą, nėra galutinai susiformavusi - nacionalinėmis ir Europos Sąjungos lėšomis tebevyksta šio sektoriaus tobulinimas.

šiame skyriuje rasite informaciją apie šiuo metu Lietuvoje prieinamas kvalifikacijos tobulinimo galimybes profesijos konsultantams. Tai ir nacionalinės mokymo programos, seminarai, ir Europos Sąjungos teikiamos kvalifikacijos tobulinimo galimybės (pvz., Mokymosi visą gyvenimą programa, Nordplus programa, ir kt.).

Rekomenduojame orientavimo karjerai specialistams neapsiriboti seminarais, kursais ir mokymo programomis, bet taip pat apsvarstyti ir projektų rengimo galimybes. Dalyvavimas projektuose, jų rengimas ir vykdymas yra puiki galimybė ir patobulinti kvalifikaciją, ir - jei rengiamas tarptautinis projektas - susipažinti su užsienio šalių patirtimi, įvertinti šiose šalyse naudojamus metodus ir pritaikyti juos Lietuvos kontekstui, savo profesinei veiklai.

Su projektais profesinio orientavimo tema galite susipažinti ir Euroguidance projekto parengtų priemonių pagalba: šios svetainės skyriuje Geroji patirtis; leidinyje „Profesinis orientavimas tarptautiniuose projektuose“; sekdami nuorodas pateiktuose dokumentuose ir pranešimuose, pvz., „Leonardo da Vinci programos galimybės profesijos konsultantams“, ir kt.

Priklausomai nuo orientavimo specialisto darbo vietos, klientų grupių, kvalifikacijos tobulinimui verta pasidomėti ir psichologijos, vadybos, socialinio darbo, edukologijos, švietimo ir kitų aktualių sričių pakraipos seminarais, kursais. Jų ieškokite mokymo paslaugas teikiančiose institucijose.