Orientavimas karjerai

Lietuvoje

ir Europoje

Straipsniai

Barkauskaitė M. Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste (2007)

Duvekot R. Įvairios mokymosi vertinimo perspektyvos (2009)

Jackevičienė K. Apie atmintį, studentus ir mokymosi procesą. (2009)

Jackevičienė K. Egzaminai – ne siaubas. Arba kaip vaikams, tėvams ir mokytojams įveikti nerimą. (2004)

Laužackas R., Tūtlys V. Modelling the national qualifications framework of Lithuania into the European qualifications framework. (2008)

Lepeškienė V., Bulotaitė L. Pirmieji psichologo karjeros žingsniai: su išsilavinimu siejami lūkesčiai (2010)

Nazelskis E. Iššūkis profesiniam orientavimui – naujos profesijos darbo rinkoje (2011)

Nazelskis, E. Profesinis orientavimas švietimo ir verslo plėtros kontekste. (2010)

Pociūtė B., Isiūnaitė V. Profesijos pasirinkimo problemos ir asmenybės savybės (2011)

Pociūtė B., Krancaitė E. Universiteto studentų nuostatos į numatomą karjeros ir šeimos konfliktą (2011)

Pociūtė B. Leono Jovaišos indėlis į profesinio orientavimo tyrimus ir praktiką (2010)

Railienė A. Profesijos patarėjo veiklos profesinio orientavimo sistemoje prielaidos. (2011)

Railienė A. Profesijos patarėjo kompetencijų ugdymas rengiant socialinius pedagogus. (2010)

Sultana R. Career Management Skills (Smailys A. Kaip pagrįstai ir atsakingai pasirinkti profesiją? (2011)

Sokolova A., Stanišauskienė V. Profesinio orientavimo sistemos Lietuvoje teorinės ir politinės prielaidos. (2007)

Stancikienė A. Teoriniai profesinės karjeros valdymo aspektai (2009)

Sultana R. Career Management Skills (WP1). (2010)

Sultana R. Flexicurity - Implications for Lifelong Guidance. (2011)

Šedžiuvienė N., Urbonienė L. Profesinis orientavimas aukštojoje mokykloje. Veiklos principai ir kryptys. (2008) 

Urbanavičiūtė I. Psichologinės studentų profesinių tikslų kėlimo priemonės. (2008)

Urbanavičiūtė I. Bakalauro pakopos studentų ketinimo eiti pasirinktu profesiniu keliu ypatumai: dviejų imčių analizė. (2009)

Urbanavičiūtė I. Daktaro disertacijos santrauka. The Internal and External Factors of Vocational Path Choice. (2009)

Ustinavičiūtė L., Katkonienė A., Žemaitaitytė I. Veiksniai, susiję su sėkmingu karjeros planavimu ir profesijos pasirinkimu paauglystėje. (2011)